DLA PACJENTÓW POZ - PIERWSZA KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA GRATIS

DLA PACJENTÓW POZ - PIERWSZA KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA GRATIS

REJESTRACJA +48228636346

Centrum Medyczne Zdrowie dysponuje wykształconą kadrą fizjoterapeutów w różnych dziedzinach, m.in. terapii manualnej, pediatrii, ginekologii, neurologii, limfologii, którzy posiadają duże doświadczenie zawodowe. Jednocześnie placówka  jest wyposażona w najwyższej klasy sprzęt na światowym poziomie, wykorzystując najnowsze i rzadko dostępne w fizykoterapii urządzenia, tj.: głęboka intensywna stymulacja elektromagnetyczna (SIS – Super Inductive System), ukierunkowana terapia radiofalowa, laser wysokoenergetyczny, fala uderzeniowa, laser do zabiegów laryngologicznych i stomatologicznych. Placówka zapewnia również cały podstawowy zakres fizykoterapii i kinezyterapii.

 

Rehabilitacja – cennik

Nazwa procedury/usługi rehabilitacyjnejCzas zabieguCena 1 zabiegPakiet 5 zabiegówPakiet 10 zabiegów
Konsultacja fizjoterapeutyczna30 min95brakbrak
Konsultacja fizjoterapeutyczna pacjenci CMZ30 min0brakbrak
Masaż klasyczny - całościowy60 min1607501500
Masaż klasyczny - dwa odcinki30 min90brakbrak
Masaż klasyczny - jeden odcinek20 min60brakbrak
Masaż leczniczy kręgosłupa30 min80brakbrak
Masaż bańką chińską30 min80375700
Masaż limfatyczny ręczny jednej części ciała30 min70340650
Masaż limfatyczny pneumatyczny BOA30-60 min65320600
Terapia manualna/ metody specjalne30 min110475950
Terapia manualna / metody specjalne60 min1708001600
Terapia manualna + Tr-therapy60min1808751750
Sucha igłoterapia30 min100450brak
Sucha igłoterapia podczas terapii manualnej35brakbrak
Plastry Kinesiotaping20 min37brakbrak
Plastry Kinesiotaping 2 okolice30 min55brakbrak
Plastry Kinesiotaping podczas terapii25brakbrak
Ćwiczenia indywidualne/ instruktaż ćwiczeń45 min90brak850
Ćwiczenia indywidualne / instruktaż ćwiczeń30 min70brak650
Diatermia krótkofalowa8-30 min1880150
Terapuls8-30 min1880150
Ultradźwięki5-10 min1880150
Fonoforeza5-10 min1880150
Kąpiel wirowa kończyn dolnych lub górnych15 min35160320
Krioterapia oparami ciekłego azotu3 min1880150
Pole magnetyczne (PM)20-60 min1880150
Laser niskoenergetyczny1-15 min1880150
Laser niskoenergetyczny światłowodowy1-15 min25115220
Laser wysokoenergetyczny HIL 12W1-15 min28130260
Fala uderzeniowa3-10min50235470
Terapia radiofalowa ukierunkowana Tr-therapy10-30 min90400800
Super indukcja stymulacyjna (SIS)6-13 min110500900
Prądy diadynamiczne (DD)12-15 min1880150
Prądy TENS15 min1880150
Jonoforeza15 min1880150
Galwanizacja15 min1880150
Prądy Traberta15 min1880150
Elektrostymulacja15 min1880150
Prądy interferencyjne (IF, ID, interdynamik)15 min1880150
Prądy Kotza15 min1880150
Prądy HV15 min1880150

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Krajowa Fundacja Medyczna z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u upoważnionych pracowników zakładu leczniczego pn. Centrum Medyczne „Zdrowie”. Tylko upoważnieni pracownicy mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu pełnopłatnych świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem sytuacji klinicznej Pacjenta. Krajowa Fundacja Medyczna z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia.

Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Krajowej Fundacji Medycznej z siedzibą w Warszawie. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.