DLA PACJENTÓW POZ - PIERWSZA KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA GRATIS

DLA PACJENTÓW POZ - PIERWSZA KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA GRATIS

REJESTRACJA +48228636346

Centrum Medyczne Zdrowie dysponuje wykształconą kadrą fizjoterapeutów w różnych dziedzinach, m.in. terapii manualnej, pediatrii, ginekologii, neurologii, limfologii, którzy posiadają duże doświadczenie zawodowe. Jednocześnie placówka  jest wyposażona w najwyższej klasy sprzęt na światowym poziomie, wykorzystując najnowsze i rzadko dostępne w fizykoterapii urządzenia, tj.: głęboka intensywna stymulacja elektromagnetyczna (SIS – Super Inductive System), ukierunkowana terapia radiofalowa, laser wysokoenergetyczny, fala uderzeniowa, laser do zabiegów laryngologicznych i stomatologicznych. Placówka zapewnia również cały podstawowy zakres fizykoterapii i kinezyterapii.

 

Rehabilitacja – cennik

Nazwa procedury/usługi rehabilitacyjnejCzas zabieguCena 1 zabiegPakiet 5 zabiegówPakiet 10 zabiegów
Konsultacja fizjoterapeutyczna30 min 95,00 zł brak brak
Konsultacja fizjoterapeutyczna pacjenci CMZ30 min - zł brak brak
Masaż klasyczny - całościowy60 min 170,00 zł 800,00 zł 1 600,00 zł
Masaż klasyczny - dwa odcinki30 min 90,00 zł brak brak
Masaż klasyczny - jeden odcinek20 min 70,00 zł brak brak
Masaż leczniczy kręgosłupa30 min 90,00 zł brak brak
Masaż bańką chińską30 min 90,00 zł 425,00 zł 800,00 zł
Masaż limfatyczny ręczny jednej części ciała30 min 80,00 zł 375,00 zł 750,00 zł
Masaż limfatyczny pneumatyczny BOA30-60 min 72,00 zł 350,00 zł 650,00 zł
Terapia manualna/ metody specjalne30 min 115,00 zł 490,00 zł 980,00 zł
Terapia manualna / metody specjalne60 min 175,00 zł 825,00 zł 1 650,00 zł
Terapia manualna twarzy + taping90 min 260,00 zł 1 250,00 zł brak
Terapia manualna + Tr-therapy60min 180,00 zł 825,00 zł 1 750,00 zł
Sucha igłoterapia30 min 100,00 zł 450,00 zł brak
Sucha igłoterapia podczas terapii manualnej 37,00 zł brak brak
Plastry Kinesiotaping20 min 39,00 zł brak brak
Plastry Kinesiotaping 2 okolice30 min 60,00 zł brak brak
Plastry Kinesiotaping podczas terapii 30,00 zł brak brak
Ćwiczenia indywidualne/ instruktaż ćwiczeń45 min 95,00 zł brak 900,00 zł
Ćwiczenia indywidualne / instruktaż ćwiczeń30 min 80,00 zł brak 750,00 zł
Fizykoterapia Cena za jeną okolice (np. 1 kolano)
Diatermia krótkofalowa8-30 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Terapuls8-30 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Ultradźwięki5-10 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Fonoforeza5-10 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych lub górnych15 min 35,00 zł 160,00 zł 320,00 zł
Krioterapia oparami ciekłego azotu3 min 20,00 zł 95,00 zł 180,00 zł
Pole magnetyczne (PM)20-60 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Laser niskoenergetyczny1-15 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Laser niskoenergetyczny światłowodowy1-15 min 26,00 zł 125,00 zł 240,00 zł
Laser wysokoenergetyczny HIL 12W1-15 min 29,00 zł 135,00 zł 260,00 zł
Fala uderzeniowa3-10min 60,00 zł 250,00 zł 490,00 zł
Terapia radiofalowa ukierunkowana Tr-therapy10-30 min 90,00 zł 400,00 zł 800,00 zł
Super indukcja stymulacyjna (SIS)6-13 min 110,00 zł 500,00 zł 900,00 zł
Prądy diadynamiczne (DD)12-15 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Prądy TENS15 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Jonoforeza15 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Galwanizacja15 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Prądy Traberta15 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Elektrostymulacja15 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Prądy interferencyjne (IF, ID, interdynamik)15 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Prądy Kotza15 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł
Prądy HV15 min 19,00 zł 90,00 zł 160,00 zł

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Krajowa Fundacja Medyczna z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u upoważnionych pracowników zakładu leczniczego pn. Centrum Medyczne „Zdrowie”. Tylko upoważnieni pracownicy mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu pełnopłatnych świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem sytuacji klinicznej Pacjenta. Krajowa Fundacja Medyczna z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia.

Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Krajowej Fundacji Medycznej z siedzibą w Warszawie. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.